Становище на БАККО във връзка с Годишния доклад на КРС за 2019г.


22.07.2020


Годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията представлява обзор на състоянието, развитието и перспективите на пазара на електронните съобщения. В него са разгледани и основните дейности в правната и регулаторната рамка на телеком сектора. БАККО, като водеща браншова организация в телеком сектора, внимателно следи развитието на пазара на електрони съобщителни услуги и взема  отношение по най-важните въпроси, свързани с функционирането на сектора.

 

 

Считаме, че усилията на Комисията за регулиране на съобщенията за изпълнение на нейните стратегическите цели вече дават резултат, особено тези, които се отнасят до постигане на ефективна и ориентирана към бъдещето регулаторна среда, както и насърчаването на устойчив конкурентен пазар.

 

Следните основни изводи от доклада на КРС считаме за релевантни към съществуващите условия на пазара на електронно съобщителни услуги:

 

 

  • През 2019 г. вложените инвестиции в мобилни мрежи представляват 34,1% от общите инвестиции на предприятията, като се отчита нарастване с 9,6 процентни пункта за едногодишен период. Направените инвестиции в размер на 145,051 млн. лв. са с 18,8% повече от планираните от предприятията такива в мобилни мрежи за 2019 г. Развитието на мобилната телефонна услуга през 2019 г. продължава да се характеризира със спад в общия обем на приходите и в броя на абонатите, съпроводен от ръст в общото потребление на мобилни телефонни разговори. Налице е  конкуренция, която води до по-изгодни условия за потребителите, за което свидетелстват ръстът в изходящия трафик и намаляването на on net трафика;

 

  • Възходящо развитие през 2019 г. се наблюдава и при услугите за пренос на данни и достъп до интернет в страната. Налице е повишаване на качеството и скоростта на предлагания достъп до интернет, както и наличие на различни технологии за предоставяне на достъп до интернет. Запазва се тенденцията за ръст на броя на абонатите на услуги за достъп до интернет в страната. ( 5.4 % ръст в общия брой абонати в сравнение с 2018 г.)

 

  • Това е първият годишен доклад на КРС след приетите през миналата година изменения в чл. 38 от ЗЕС, касаещи възможността да бъде  използвана публично достъпна информация от официални източници, както и публично достъпни пазарни проучвания, в частта, която касае данните за пазара на Платена телевизия. Комисията за регулиране на съобщенията е предоставила линк към проведено количествено изследване на пазарите на платена телевизия, интернет и пакетни телекомуникационни услуги в България с референтна дата 31.12.2019 г. по методиката, одобрена от КРС във връзка с чл. 38, ал. 3 от ЗЕС. Това е качествено нова стъпка в посока към преодоляване на неблагоприятни фактори в конкурентната среда на тази част от пазара, свързана с непредоставяне на годишна информация до КРС относно реалния брой абонати, което представлява нелоялна конкуренция и печелене на конкурентно предимство по незаконосъобразен път. Сравнителната справка, която БАККО изготви за топ 20 ТВ доставчици отново показва разминавания между декларирани и установени от проучването абонати, като при някои доставчици разликата е в пъти, дори вземайки предвид най-ниските стойности на доверителния интервал.

Считаме, че Комисия за регулиране на съобщенията следва да предприеме необходимите действия за изясняване на значителните  разминавания в данните, като по този начин създаде еднакви условия на равнопоставеност на участниците в пазара.

 

  • Безспорно една от най-важните теми през 2019 г. беше свързана с Тарифата за таксите, които се събират от КРС.

През 2019 г., във връзка с технологичните промени в областта на електронните съобщения и отчитайки състоянието на пазара, беше извършен цялостен преглед на Тарифата. В резултат на извършеното проучване и анализ на добрите европейски практики при определяне на размера на таксите за предоставяне и ползване на радиочестотен спектър, комисията прие проект на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Тарифата. Сред основните цели на проекта на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата са да се създадат условия за ефикасно и ефективно използване на радиочестотния спектър, насърчаване на бизнеса и инвестициите на предприятията в България, стимулиране на предприятията да ползват по-широки честотни ленти с цел навлизане на нови технологии на българския пазар.

 

Изграждането на мрежи от ново поколение, чрез които ще се осигури възможност на предприятията да предоставят високоскоростни широколентови услуги на потребителите, насърчаването на инвестициите на бизнеса са особено важни в условията на новата обстановка, създадена от COVID-19.

 

Бихме искали да обърнем внимание, че благодарение на телекомуникационните оператори стана възможно онлайн-функционирането на социалния и икономически живот в страната в периода на физическо дистанциране по време на пандемията. Процесите на дистанционна работа и обучение от дома ще продължават и занапред, особено що се отнася до образованието, което прави задължително отговорното, принципно и подкрепящо разумните мерки отношение на държавата към телеком сектора в България.

 

С оглед на гореизложеното, смятаме, че в изминалата година работата на Комисия за регулиране на съобщенията беше в съответствие със законовите й функции на регулатор, предприемащ мерки за стимулиране на лоялната конкуренция и инвестиции в сектора на съобщенията. Регулаторната политика на Комисията беше резултат на консултации с широк кръг заинтересовани страни, като така се постигна справедлив баланс между интересите на операторите, потребителите и бюджета. БАККО беше участник в тези съгласувателни процеси и изразява готовност да участва и занапред във всички консултации относно бъдещето на сектора.

 

Смятаме, че с оглед на тенденциите за развитие на сектора, въвеждането на нови услуги и дигитализация на икономиката като цяло, годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията трябва да бъде съответно допълнен и обновен като философия и структура, така че да отразява както административните и нормативните мерки за стимулиране на цифровизацията в отношенията между предприятията и потребители, така и да отчита ефектите от тези мерки.

БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -